Dědictví

Jaká řízení o pozůstalosti jsou řešena v naší kanceláři ?

Notářka JUDr. Eva Krejcarová je jako soudní komisařka Obvodního soudu pro Prahu 8 pověřena úkony v řízení o pozůstalosti, která se týkají zůstavitelů narozených 25. – 30. dne v měsíci a 31.5 a 31.10. každého roku

Jak probíhá řízení o pozůstalosti ?

  • Matrika vystaví úmrtní list, zašle ho Obvodnímu soudu pro Prahu 8, a ten pověří naši kancelář vyřízením pozůstalosti.
  • Vypravitel pohřbu (tj. osoba, která zařídila pohřeb) bude notářem pozván k předběžnému šetření, jehož účelem je zjistit majetkové a rodinné poměry zemřelého.
  • Údaje poskytnuté vypravitelem pohřbu prověříme a doplníme tak, aby mohlo být nařízeno jednání se všemi oprávněnými dědici.
  • Další jednání již probíhá za účasti všech dědiců, kteří jsou v jeho průběhu seznámeni s výsledky šetření soudního komisaře. Účelem tohoto jednání je uzavření dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti.
  • V rámci řízení o pozůstalosti Vám poskytneme veškeré právní poradenství v tomto směru, sepíšeme dědickou dohodu a vydáme usnesení o jejím schválení. Tato dohoda se stává Vaším nabývacím titulem k věcem patřícím do pozůstalosti.

Kolik zaplatím za projednání pozůstalosti ?

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví, které nebylo zastavěno, je obvyklá cena zůstavitelova majetku,který se stal předmětem řízení o dědictví.

Tato odměna činí
z prvních 100 000,- Kč základu ……………........……………………………….. 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000,- Kč základu …………………………. 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000,- Kč základu……………………….. 0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000,- Kč základu…………………………0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000,- Kč základu……………………. 0,1 %,
nejméně však 600,- Kč.
Částka nad 20 000 000,- Kč se do základu nezapočítává.

Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví, za úkony provedené v řízení o dědictví, které bylo zastaveno, činí 400,- Kč.

Odměnu může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém, provedením likvidace dědictví nebo použitím cizího práva nebo jazyka.

Bylo-li v řízení o dědictví činno více notářů, nebo pokud notář provedl jen některé úkony v řízení o dědictví, náleží mu podíl odměny, odpovídající rozsahu jeho činnosti. Došlo-li k odnětí věci notáři, nepřísluší tomuto notáři žádná odměna.

Notář má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů. Hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

Součet takto vypočtené odměny a hotových výdajů soudního komisaře je dle § 36 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, základem pro výpočet daně z přidané hodnoty ve výši 21 %, kterou je rovněž povinen platit dědic, resp. dědici.

Proč musím právě k notáři ?

Notář je ve funkci soudního komisaře pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.

Kdo je dědicem ?

Pravidla dědění stanoví občanský zákoník. 

Kde naleznu informace o dědickém řízení v zemích EU ?

Informace o dědickém řízení v zemích EU najdete na: http://www.successions-europe.eu/cs/home

KONTAKT

Úřední hodiny:

Po: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Út: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
St: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Čt: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Pá: 8:00 - 14:00

Kontakty:
608 222 823

222 363 101,  299 142 823

Eva.Krejcarova@vasenotarka.cz
Adresa:
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6 - Hradčany
přímo na stanici metra Hradčanská (trasa A)
Datová schránka: a3q8f7c

Platební údaje:
Čísla účtů: 5474055399/0800

                2900216754/2010

IČO: 68748574
DIČ: CZ7951211884

© Copyright 2013          Vaše notářka JUDr. Eva Krejcarová, notář Praha 6          Všechna práva vyhrazena