Sepisování listin pro případ smrti (závěti atd.)

Co je to závěť?

Sepsáním závěti můžete pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nemají manžele nebo děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda nesepsat závěť.

Proč sepsat závěť u notáře?

Pokud Vám závěť sepíše notář formou notářského zápisu, zůstává originál závěti bezpečně uložen u notáře, dále je existence závěti elektronicky evidovaná v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky.

Oproti jiným způsobům sepsání závěti, které zákon připouští, je tak na nejvyšší možnou míru zaručeno, že závěť bude v dědickém řízení k dispozici a že dědictví bude skutečně podle vůle pořizovatele projednáno. 

Co je potřeba k sepsání závěti u notáře?

  • občanský průkaz,
  • údaje o dědicích: jméno, datum narození a bydliště
  • doklady k majetku, o němž se závětí pořizuje

Kolik stojí sepsání závěti?

Za sepsání závěti a zaevidování v Centrální evidenci závětí účtujeme 2 370,- Kč včetně DPH.

Prohlášení o vydědění

Při dědění má závětní dědic přednost před dědici ze zákona, jedinou výjimkou jsou potomci pořizovatele závěti, kteří mají nárok na zákonem stanovený díl z dědictví. Závěť lze kdykoliv změnit nebo odvolat. Nechcete-li, aby po Vás dědil Váš potomek a jsou-li pro to zákonem stanovené důvody, je třeba sepsat prohlášení o vydědění.

Zůstavitel může vydědit potomka, jen ze zákonem stanovených důvodů,

Pokud zůstavitel v prohlášení o vydědění neprojeví jinou vůli, vztahují se důsledky vydědění i na potomky vyděděného.

Správce dědictví

Novou zákonnou možností je ustanovit správce dědictví, který by po smrti pořizovatele samostatně obstarával až do vyřízení dědictví záležitosti spojené s děděným majetkem

Zejména podnikatelé, kteří vlastní zcela nebo zčásti podnik, případně obchodní podíly, by na ustanovení takové osoby neměli zapomínat, neboť tak lze předejít nenahraditelným škodám vyplývajícím ze sporů dědiců. Pro tuto listinu je zákonem předepsána forma notářského zápisu a všechna potřebná poučení Vám dá při sepisování listiny notář.

Pro závěť a pro listinu o ustanovení správce dědictví je třeba vyhotovit samostatné notářské zápisy, s ustanovením do funkce správce dědictví musí zvolený správce vyslovit souhlas při sepsání listiny.

(text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz)